ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ

Αρ. Σύμβασης:

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε μια ημερομηνία, οι συμβαλλόμενοι:

Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αποστόλου Παύλου 12 – Τ.Κ.151 23) με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού Σωτήριου Μπερσίμη, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

II. Το Φυσικό Πρόσωπο / Νομικό Πρόσωπο, ……………………………………, και το διακριτικό τίτλο ……………………, που εδρεύει ………………… (οδός ……………… αρ. ……., Τ.Κ. ………), με ΑΦΜ …………… ΔΟΥ…………………, με υγειονομικά υπεύθυνο αδειούχο οπτικό …………………, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/τους ………………… – …………………, διαθέτει την υπ’ αριθμ. ……… άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επιπλέον διαθέτει την υπ’αριθμ. …………… νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής που θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, «Β΄συμβαλλόμενος»,

συμφωνούν συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει την υποστήριξη ορθοπεδικών και μηχανικού αερισμού μέσω των αναπνευστικών συσκευών στα άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα πρόσωπα (δικαιούχους), σύμφωνα με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο ΕΟΠΥΥ συμβάλλεται με όλα τα καταστήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, προς κάλυψη των αναγκών παροχής «Ορθοπεδικών και Αναπνευστικών Συσκευών» στους δικαιούχους του Οργανισμού, αναπτύσσοντας δίκτυο συμβεβλημένων δραστηριοποιούμενων στον Ελληνικό χώρο.

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παροχή ορθοπεδικών ειδών και αναπνευστικών συσκευών (εφεξής Είδη) σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, που αποτελούν θεραπευτικά μέσα, για την υποβοήθηση της αναπνευστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. . Ο β συμβαλλόμενος, συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια της παρούσης σύμβασης αποκλειστικά για τη χορήγηση των ανωτέρω ειδών.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παρέχει τα Είδη με βάση τα συμφωνούμενα στο παρόν και τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , την κείμενη νομοθεσία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού, όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν. 2. Το φυσικό πρόσωπο ή ο/οι νόμιμοι εκπρόσωποι του β συμβαλλόμενου δηλώνει/ουν με υπεύθυνη δήλωσή του/τους, κατά την υποβολή αιτήματός σύναψης σύμβασης ότι:
α)

δ εν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση , που περιέρχεται σε γνώση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. . με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του Π.Δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76). β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, γ) δεν κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δ) δεν καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του ε) δεν έχει διαπράξει συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας του,

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 3
3. Ο β συμβαλλόμενος αποδέχεται να παρέχει τα Είδη, με εγκατάσταση και συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και αναλώσιμο υλικό υψηλής ποιότητας στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και προκύπτει από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές, σεβόμενος τον ασθενή και σύμφωνα με τους κανόνες της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής. 4. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική προϋπόθεση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι η διασφάλιση ότι ο β’ συμβαλλόμενος παρέχει στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία αφενός πληρούν τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας και αφετέρου τους κανόνες ποιότητας που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδιος για την κατάρτιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ως εκ τούτου δύναται να προβεί σε αξιολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων από το β συμβαλλόμενο. 5. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαπίστωση της μη συμμόρφωσης στους ανωτέρω Γενικούς Όρους, αποτελεί ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της Σύμβασης και αναζήτησης τυχόν αστικών και ποινικών ευθυνών.
Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1. Ο β συμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η κατάθεση και υποβολή εκ μέρους του β συμβαλλόμενου, σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή μη υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών συνιστά σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης ή και τον αποκλεισμό του από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης και επιβάλλονται Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα ……. Ή ποινή αποκλεισμού σύναψης σύμβασης για ένα (1) έτος. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε κατά το χρόνο υποβολής είτε σε μεταγενέστερο χρόνο και ενημερώνεται εγγράφως ο β συμβαλλόμενος. 2. Ο β συμβαλλόμενος οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι αιτείται τη σύναψη σύμβασης και ότι πληροί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στο νέο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ – ΕΟΠΥΥ. Το ανωτέρω δύναται να υλοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο προς απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και σύμφωνα με τις γνωστοποιούμενες οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, καθώς και στο μητρώο του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή/και στο μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), τα δε προϊόντα τους πρέπει να είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένα στο εγκεκριμένο Μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, και να προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό/βεβαίωση. 4. Ο β συμβαλλόμενος γνωστοποιεί στον ΕΟΠΥΥ άμεσα οποιαδήποτε τροποποίηση νομιμοποιητικών εγγράφων του καθώς και τις μεταβολές των αδειών/βεβαιώσεων/πιστοποιήσεων του, τυχόν δε παράλειψή του αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας στον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός δικαιούται να επιδιώξει με κάθε μέσο την αποκατάσταση αυτής. 5. Ο β συμβαλλόμενος οφείλει να κατέχει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το EN ISO 9001: 2008 και EN ISO 13485: 2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485: 2003

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 4
για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Ο β συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί σε ισχύ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 7. Ο β συμβαλλόμενος υποχρεούται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΟΠΥΥ, τα στοιχεία του νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου/προσώπων με τα οποία θα συνεργάζονται τα αρμόδια όργανα-υπηρεσίες του Οργανισμού για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 8. Ο β συμβαλλόμενος υποχρεούται, με την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να προσαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, προς χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πληρούνται οι ηλεκτρονικές απαιτήσεις για την ημερήσια εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων-παραπεμπτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τη διάθεση και παράδοση τους στους δικαιούχους, την υποβολή δαπανών και κάθε άλλη εφαρμογή για την απλούστευση διαδικασιών. 9. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ β συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκτελεσμένων παραπεμπτικών και χορηγούμενων αναπνευστικών ειδών που πραγματοποιεί στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει και εφαρμόζονται τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 (ΦΕΚ 32/τ.Β/18-1-2004) υπουργική απόφαση. 10. Ο β συμβαλλόμενος απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει, επιπλέον αμοιβή από το δικαιούχο πέραν της οριζόμενης/προβλεπόμενης συμμετοχής του ανα διατιθέμενο ιατροτεχνολογικό προϊόν για τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που εκτελεί. Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι λόγος επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στον β συμβαλλόμενο. 11. Ο β συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να δέχεται τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του ΕΟΠΥΥ και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο αναφερόμενο στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. 12. Εφόσον κληθεί από τον ΕΟΠΥΥ, ο β συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγράφως, εντός των καθοριζόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προθεσμιών, οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις έχουν σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δικαιούχων του. 13. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να εφαρμόσει διαφορετική ελεγκτική διαδικασία για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι εταιρίες οφείλουν να έχουν εγγράψει τα προϊόντα τους στο μητρώο των υπευθύνων για την θέση των προϊόντων στην αγορά σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-8-2009 (ΦΕΚ Β2198/2-10-2009) Εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» και να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή των Ειδών και την αποζημίωση στο β΄ συμβαλλόμενο είναι: α) Η παροχή Ειδών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ., τις αποφάσεις του ΔΣ τα Γενικά Έγγραφα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συγκεκριμένα, ο θεράπων εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές γνωματεύσεις για την παροχή Ειδών. Μόνο σε

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 5
περίπτωση επίσημης ανακοίνωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλου εξουσιοδοτημένου φορέα, αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής παραπομπής, δύναται να εκδίδονται χειρόγραφες ιατρικές γνωματεύσεις, με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. β) Εγγύηση των συσκευών που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2ετής. γ) Η ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση, για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να φέρει την έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτός και αν ορισθεί διαφορετικά από επίσημα έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. δ) Η εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων από το β΄ συμβαλλόμενο, πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. ε) Για την εκτέλεση της ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το πληροφοριακό σύστημα. στ) Ιατρικές Γνωματεύσεις με διορθώσεις, προσθήκες, ξέσματα ή αλλοιώσεις δεν εκτελούνται, ούτε αναγνωρίζεται η δαπάνη τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

2. Ο β’ συμβαλλόμενος, προ της χορήγησης Ειδών, οφείλει να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα (ημερομηνία λήξης ασφαλιστικής ικανότητας στην ηλεκτρονική γνωμάτευση) και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης. Ρητά συμφωνείται ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη με τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, και ΑΜΚΑ του δικαιούχου, πάθηση, ημερομηνία έκδοσης της εντολής, τα στοιχεία του θεράποντα και του ελεγκτή. 3. Η δυνατότητα χορήγησης Ειδών στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ελέγχεται από τον ιατρό και τεκμηριώνεται από τη σφραγίδα του ελεγκτή ιατρού. Οι δικαιούχοι υπογράφουν βεβαίωση ότι προμηθεύτηκαν τα Είδη από το συγκεκριμένο κατάστημα/εταιρεία, την οποία και θα χορηγούν τα καταστήματα και θα υποβάλλουν συγκεντρωτικά το πρώτο εικοσαήμερο του επόμενου μήνα στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-dapy του ΕΟΠΥΥ μαζί με τα λοιπά παραστατικά που απαιτούνται για την πληρωμή τους.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα Είδη και η τιμή αποζημίωσης αυτών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως ισχύει κάθε φορά. 2.Η εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων για χορήγηση Ειδών υποβάλλεται ηλεκτρονικά με καταχώρηση στην εφαρμογή e-dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 3.Η ηλεκτρονική υποβολή της μηνιαίας δαπάνης του β΄ συμβαλλόμενου και οι λοιπές διαδικασίες και δικαιολογητικά υποβολής καθορίζονται από σχετικά Γενικά Έγγραφα και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 20η του επόμενου μήνα, άλλως δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται οι δαπάνες του μήνα υποβολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4.Οι μηνιαίες δαπάνες του β΄ συμβαλλόμενου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών του β΄ συμβαλλόμενου εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ολοκληρώνει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος την τελική εκκαθάριση και εξόφληση των υποβληθεισών δαπανών του β΄ συμβαλλόμενου.

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 6
5.Ο β΄ συμβαλλόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εγκριθείσα αποζημίωση από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθεισών δαπανών, καθώς και για τυχόν επιβληθείσες ποινές.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι ενιαύσια με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασής της για ένα (1) έτος, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Αρχίζει σήμερα στις ……………. και λήγει στις ……………………..

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ i. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. ii. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται, κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και να καταγγείλει αζημίως την παρούσα εφόσον διαπιστώσει παράβαση όρου/ων της σύμβασης και ο β΄ συμβαλλόμενος ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον β΄ συμβαλλόμενο. iii. Ο β΄ συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από το β΄ συμβαλλόμενο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. iv. Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που επέλθει από το β΄ συμβαλλόμενο διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου ή που υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το Νομικό Πρόσωπο του β΄ συμβαλλόμενου κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή αυτό τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. v. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα επέλθει η ισχύς της καταγγελίας. vi. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται στην εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων που έχει ήδη δεχτεί, ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες. vii. Η μονομερής αναστολή εξυπηρέτησης των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από το β΄ συμβαλλόμενο χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού και χωρίς σπουδαίο λόγο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες αποτελεί ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της σύμβασης.

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 7
viii. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον β΄ συμβαλλόμενο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β’ συμβαλλόμενο για ποσό ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες οπτικών ειδών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστωθείσας παράβασης. ix. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι εύλογη και δίκαιη και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στον β΄ συμβαλλόμενο. x. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των συμβατικών όρων, καθώς και τυχόν παραβάσεων κατά τα ανωτέρω της παραγράφου 2.8, εκτός των άλλων ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. xi. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν η παρούσα σύμβαση, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές, διοικητικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και επιβάλλονται μετά από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες. xii. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ i.
Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. Κάθε τροποποίηση γίνεται με νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αποκλειόμενης κάθε μονομερούς ενέργειας ή απόφασης. ii.
Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της παρούσας σύμβασης, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ i. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής. 2. Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται η εν γένει νομοθεσία, οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. όπως ισχύει κάθε φορά, οι αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα Γενικά ΄Εγγραφα και οδηγίες του Οργανισμού, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο.

C.05 – Π. Ορ. Αν.Συ_Ει – 01 Σύμβαση Ορθοπεδι κ ών και Αναπνευστικών Σ υσκευών 8

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για τον β’ συμβαλλόμενο

Ο Πρόεδρος Σωτήριος Μπερσίμης

Αφήστε μια απάντηση