ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ιανουάριος 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
1. Παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία
3
2. Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας 4
3. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος – Σήμανση CE 4
4. Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 4
5. Εμπιστευτικότητα 5
6. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης 5
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας 6
8. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος – Σήμανσης CE 9
9. Διατήρηση Πιστοποίησης 11
10. Ανανέωση Πιστοποίησης 13
11. Ισχύς Πιστοποίησης 14
12. Χρήση Πιστοποιητικών και σήμανσης CE 14
13. Διακοπή Πιστοποίησης 15
14. Δικαιώματα των κατόχων Πιστοποιητικών 15
15. Υποχρεώσεις των κατόχων Πιστοποιητικών 15
16. Υποχρεώσεις – Ευθύνες του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης 17
17. Αντικανονική χρήση Πιστοποιητικών ή σήμανσης CE 17
18. Αναστολή – Ανάκληση Πιστοποίησης 18
19. Κατάλογος Πιστοποιημένων Εταιρειών και Προϊόντων 19
20. Ενστάσεις 19
21. Οικονομικοί Όροι 20
22. Αναθεωρήσεις παρόντος κανονισμού 20

Εισαγωγή

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων αφορά στην αξιολόγηση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης Πιστοποιητικών Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία και των κατόχων πιστοποιητικών, και τους ισχύοντες οικονομικούς όρους και αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε πελάτης ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας που έχει εγκαταστήσει, ή/και των παραγόμενων προϊόντων.

1. Παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία.
Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 και του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το νομικό του πλαίσιο και η οργανωτική του διάρθρωση διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και αμεροληψία του.
Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία είναι η νέα επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Α.Ε. » και το διακριτικό τίτλο Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε., που από το 1997 λειτουργεί ως Οργανισμός Πιστοποίησης και ως Κοινοποιημένος Οργανισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, με κωδικό αναγνώρισης 0653, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ για τις δραστηριότητες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) χορηγεί πιστοποιητικά ποιότητας που δηλώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και συστημάτων ποιότητας με τις απαιτήσεις των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και της Νομοθεσίας.
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης του Συστήματος Ποιότητας ενός οργανισμού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001 αλλά και εξειδικευμένων προτύπων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων γίνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της Υπουργικής Απόφασης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας, ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648.

Το ΕΚΑΠΤΥ λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών»
β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης»
και φέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τις δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει.

2. Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας
Το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας σημαίνει ότι ο πιστοποιημένος οργανισμός έχει εγκαταστήσει και τηρεί ένα σύστημα ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες είναι σταθερής ποιότητας σε σχέση με τις καθορισμένες γι’ αυτά απαιτήσεις.

3. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος – Σήμανση CE
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος και η χορήγηση σήμανσης CE 0653 σημαίνει ότι το πιστοποιημένο προϊόν παράγεται με τρόπο τέτοιο ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

4. Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα Το ΕΚΑΠΤΥ λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία του ΕΚΑΠΤΥ εξασφαλίζεται από το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας του, την οικονομική του ανεξαρτησία, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβούλιου Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) και την οργανωτική του διάρθρωση.
Για την διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, το ΕΚΑΠΤΥ έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 Το προσωπικό του δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας των αξιολογούμενων οργανισμών.
 Το προσωπικό του δεν συμμετέχει σε σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια, αντιπροσώπευση, εγκατάσταση ή συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 Το προσωπικό του ΕΚΑΠΤΥ που συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχει καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους σχέση με τους αξιολογούμενους οργανισμούς ή εμπορικούς ανταγωνιστές αυτών.
 Το ΕΚΑΠΤΥ συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς μόνο όσον αφορά την ορθή ερμηνεία των Προτύπων και της Νομοθεσίας.

 Κάθε ενδιαφερόμενο για πιστοποίηση πρόσωπο ή οργανισμός έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ.
 Οι ισχύοντες κανονισμοί πιστοποίησης, τιμοκατάλογοι και συναφή ενημερωτικά έγγραφα είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Οι αποφάσεις για την πιστοποίηση οργανισμών και προϊόντων λαμβάνονται από πρόσωπα που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης τους.

5. Εμπιστευτικότητα
Το ΕΚΑΠΤΥ εξασφαλίζει την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Το Α.Σ.Π. καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες του, ευθύνονται για τη διαχείριση εγγράφων, δεδομένων, και κάθε πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους με το ΕΚΑΠΤΥ, ως αυστηρά εμπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνουν.
Συγκεκριμένα:
 Το ΕΚΑΠΤΥ χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε έγγραφο ή/ και προϊόν πελατών που βρίσκεται στην κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόμενα εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών δεδομένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του φορέα ή/και των επιθεωρητών του παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Για το σκοπό αυτό όλα τα μέλη της Διοίκησης, το προσωπικό, οι εξωτερικοί συνεργάτες και τα μέλη του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης δεσμεύονται ως προς την τήρηση ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας.
 Όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό του ΕΚΑΠΤΥ λειτουργούν αυστηρά μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του φορέα και δεσμεύονται από Κώδικα Δεοντολογίας.
Στην περίπτωση που επιβάλλεται νομικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο μέρος, το ΕΚΑΠΤΥ ενημερώνει σχετικά τον πελάτη.
Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί η ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής, καθώς αποτελεί νομική υποχρέωση των κοινοποιημένων οργανισμών η κοινοποίηση των διαπιστώσεων τους στον ΕΟΦ (Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348/04).

6. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης
Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) του ΕΚΑΠΤΥ, το οποίο έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΑΣΠ και συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του σε περιπτώσεις καταγγελιών ή προσφυγών, με στόχο την γνωμοδότηση

Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, μέσω της ισοδύναμης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόμενων μερών, στην σύνθεση του, δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα.

7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας
Η διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α. Αίτηση β. Αξιολόγηση γ. Έγκριση δ. Χορήγηση
α. Αίτηση – Υπογραφή συμφωνίας
α.1.Ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση οργανισμός (ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «πελάτης») υποβάλλει στο ΕΚΑΠΤΥ αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει, παραλαμβάνει τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης και ενημερώνεται για το κόστος της πιστοποίησης.
α.2. Ακολούθως υποβάλλει στο ΕΚΑΠΤΥ το εγχειρίδιο ποιότητας και τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα και υπογράφει συμβόλαιο ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος ποιότητας. Η δομή και το ακριβές περιεχόμενο του εν λόγω συμβολαίου καθορίζονται κατά περίπτωση.
Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον πελάτη δηλώνει την συμφωνία του με τον παρόντα Κανονισμό και τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση αυτή.
β. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας έναντι των ισχυουσών απαιτήσεων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ, της ΕΑ και της IAF
β.1.Για την πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας αξιολογούνται:
 η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή του προτύπου βάσει του οποίου θα διενεργηθεί η αξιολόγηση
 η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του, αναφορικά με τους στόχους και την πολιτική ποιότητας του οργανισμού και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Βεβαίωση συμμόρφωσης ως προς την υπουργική απόφαση ΔΥ8/1348/04 μπορεί να χορηγηθεί και μόνο βάσει της υπάρχουσας υποδομής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εφαρμογή του συστήματος. Η εξαίρεση γίνεται λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της νομοθεσίας και της σαφούς αντίστοιχης πρόβλεψης για σχετική δυνατότητα
β.2.Η αξιολόγηση ενός συστήματος ποιότητας πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
 1η φάση: περιλαμβάνει έλεγχο της τεκμηρίωσης (εγχειρίδιο ποιότητας, εφαρμοζόμενα πρότυπα και διαδικασίες), ανασκόπηση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και επιβεβαίωση διεξαγωγής εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης του συστήματος από τη διοίκηση. Ο σκοπός της 1η φάσης είναι να διαπιστωθεί εάν το σύστημα εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μπορεί να διεξαχθεί η 2η φάση που είναι η κυρίως επιθεώρηση. Όπου κριθεί σκόπιμο μέρος της 1ης φάσης της αξιολόγησης γίνεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
 2η φάση: διενέργεια επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Στην περίπτωση ύπαρξης κρίσιμων υπεργολάβων σε μία ή περισσότερες διαδικασίες του συστήματος ποιότητας, ή κρίσιμων προμηθευτών, παραμένει στην κρίση του ΕΚΑΠΤΥ η πιθανή ανάγκη για επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του/των υπεργολάβων ή προμηθευτών.
 Το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο φάσεων εξαρτάται από τα ευρήματα της 1ης φάσης. Ο πελάτης ενημερώνεται γραπτά για τον προγραμματισμό της επιθεώρησης.
β.3.Η αξιολόγηση γίνεται από κατάλληλη ομάδα επιθεώρησης, η οποία αποτελείται από τον Συντονιστή Επιθεωρητή και, κατά περίπτωση, έναν ή περισσότερους επιθεωρητές ή /και ειδικούς εμπειρογνώμονες, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος του προς επιθεώρηση οργανισμού. Οι ομάδες επιθεώρησης συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και της επιθεώρησης.
Ο πελάτης ενημερώνεται γραπτά για τη σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης.

Το ΕΚΑΠΤΥ εγγυάται την αμεροληψία και αντικειμενικότητα των επιθεωρητών, ωστόσο ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση μέλους ή /και μελών της ομάδας επιθεώρησης εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και να τεκμηριώσει το σχετικό αίτημα.
β.4.Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, διενεργείται καταληκτική σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας η ομάδα επιθεώρησης ενημερώνει τον πελάτη για τα ευρήματα και του παραδίδει την έκθεση επιθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την κρίση της σχετικά με την εκπλήρωση ή όχι των απαιτήσεων
Η μη εκπλήρωση μιας προδιαγεγραμμένης απαίτησης ορίζεται ως μη συμμόρφωση.
Κατά την 1η φάση της αξιολόγησης δεν καταγράφονται μη συμμορφώσεις. Εντοπίζονται τα θέματα που θα μπορούσαν πιθανά να οδηγήσουν σε μη συμμορφώσεις κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης της αξιολόγησης, ώστε να αντιμετωπισθούν.
Ο πελάτης καλείται, είτε κατά την καταληκτική σύσκεψη της επιθεώρησης είτε κατόπιν, να καταθέσει τα πιθανά σχόλια του και να περιγράψει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος για την άρση των μη συμμορφώσεων που εντοπίσθηκαν.
Η επιβεβαίωση της άρσης των μη συμμορφώσεων μπορεί να γίνει με τη διεξαγωγή νέας επιθεώρησης, πλήρους ή τμηματικής. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες, θα γίνεται συνολική επανεπιθεώρηση του οργανισμού.
Η έκθεση επιθεώρησης και όλη η σχετική τεκμηρίωση παραδίδονται από τον συντονιστή της επιθεώρησης στον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ.
γ. Απόφαση
γ.1. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη του Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας λαμβάνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ, έναν Συντονιστή Επιθεωρητή CE και ένα Εμπειρογνώμονα/Κλινικό Αξιολογητή του ΕΚΑΠΤΥ.
γ.2. Το ΕΚΑΠΤΥ προβαίνει στη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας όταν τεκμηριώνεται η ικανότητα του συστήματος διαχείρισης του πελάτη να καλύπτει τις απαιτήσεις και να επιτυγχάνει τους στόχους του.
γ.3. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση την αξιολόγηση των ευρημάτων και πορισμάτων της επιθεώρησης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως πιθανά σχόλια του πελάτη.

δ. Χορήγηση
Εφόσον η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι θετική, γίνεται η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας.
Το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας πιστοποιεί ότι ο πελάτης έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει αποτελεσματικά ένα σύστημα ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή του προτύπου ως προς το οποίο πιστοποιήθηκε.
Το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας αφορά αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο τις διαδικασίες και τομείς που αυτό καλύπτει.
Εάν το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας καλύπτει ένα μόνο μέρος των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων του οργανισμού, ο οργανισμός υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες του τα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας.
Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από το ΕΚΑΠΤΥ και αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΚΑΠΤΥ.

8. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος – Σήμανσης CE
Η διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος (σήμανση CE) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α. Αίτηση β. Αξιολόγηση γ. Έγκριση δ. Χορήγηση
α. Αίτηση – Υπογραφή συμφωνίας
α.1.Η ενδιαφερόμενη για πιστοποίηση εταιρεία υποβάλλει στο ΕΚΑΠΤΥ αίτηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παραγόμενων προϊόντων, παραλαμβάνει τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης και ενημερώνεται για το κόστος και τη διαδικασία πιστοποίησης.
α.2.Ακολούθως υποβάλλει τον φάκελο του/των προϊόντος/των, το εγχειρίδιο ποιότητας και τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα και υπογράφει συμβόλαιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η δομή και το ακριβές περιεχόμενο του εν λόγω συμβολαίου καθορίζονται κατά περίπτωση. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το ΕΚΑΠΤΥ. .

β. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση πραγματοποιείται πάντοτε σε δύο φάσεις:
 1η φάση: περιλαμβάνει ανασκόπηση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έλεγχο της τεκμηρίωσης (τεχνικό φάκελο, εφαρμοζόμενα πρότυπα, εγχειρίδιο ποιότητας) και όπου κριθεί σκόπιμο επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
 2η φάση: διενέργεια επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
β.1. Αξιολόγηση φακέλου προϊόντος. Ο πελάτης υποβάλλει στο ΕΚΑΠΤΥ την τεχνική τεκμηρίωση για όλα τα παραγόμενα προϊόντα. Στην περίπτωση ύπαρξης κρίσιμων υπεργολάβων ή προμηθευτών μέρους ή του συνόλου του προς αξιολόγηση προϊόντος, όλα τα σχετικά με την ποιότητα, την απόδοση και την ασφάλεια δεδομένα, παρέχονται από τους αντίστοιχους υπεργολάβους ή προμηθευτές κατά περίπτωση και ενσωματώνονται στον φάκελο του προϊόντος προς αξιολόγηση.
Για προϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ, ο πελάτης υποβάλει όλη την τεκμηρίωση για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τις επιδόσεις του προϊόντος, και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αξιολογηθεί κατά πόσον το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτό και ο φάκελος αξιολογείται από κατάλληλο επιστήμονα (ή από ομάδα αξιολογητών) ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση ανάθεσης της αξιολόγησης σε εξωτερικό συνεργάτη, το ΕΚΑΠΤΥ ενημερώνει γραπτά τον πελάτη. Το ΕΚΑΠΤΥ εγγυάται την αμεροληψία και αντικειμενικότητα των αξιολογητών, ωστόσο ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως αντικατάσταση εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και να τεκμηριώσει το σχετικό αίτημα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πελάτης ενημερώνεται γραπτά για τα αποτελέσματα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης προσκομίσει όλες τις συμπληρωματικές δοκιμές ή αποδείξεις που τυχόν απαιτηθούν, καλύψει όλες τις ελλείψεις/αποκλίσεις που πιθανά εντοπισθούν και η αξιολόγηση δείξει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες απαιτήσεις. Το ΕΚΑΠΤΥ χορηγεί στον πελάτη Πιστοποιητικό Εξέτασης σχεδιασμού (σύμφωνα με το σημείο γ), στο οποίο αναγράφονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις ισχύος του.
Για προϊόντα κατηγορίας ΙΙα και ΙΙβ είναι δυνατόν να γίνει αξιολόγηση της τεχνικής τεκμηρίωσης κατάλληλου αντιπροσωπευτικού δείγματος όταν σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού ομοειδών προϊόντων. Η επιλογή των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων γίνεται από το ΕΚΑΠΤΥ με βάση τις ομοιότητες στη σχεδίαση, την τεχνολογία, τις μεθόδους κατασκευής και αποστείρωσης και τη σχεδιαζόμενη χρήση των προϊόντων.
β.2. Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Η επιθεώρηση αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Κεφάλαιο 7.β. του παρόντος Κανονισμού.
γ. Απόφαση

Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος και της σήμανσης CE λαμβάνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ, έναν Συντονιστή Επιθεωρητή CE και ένα Εμπειρογνώμονα/Κλινικό Αξιολογητή του ΕΚΑΠΤΥ.
Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών, ο Τομέας Πιστοποίησης υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στην Επιτροπή Πιστοποίησης και η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα. Το ΕΚΑΠΤΥ προβαίνει στη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος μετά τη διαπίστωση της ικανοποίησης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων.
δ. Χορήγηση
Εφόσον η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι θετική, γίνεται η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος και της σήμανσης CE.
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος και η σήμανση CE που χορηγεί το ΕΚΑΠΤΥ πιστοποιεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648.
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος και η σήμανση CE αφορά αποκλειστικά το προϊόν που αυτό καλύπτει και μόνο τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε.
Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από το ΕΚΑΠΤΥ και αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΚΑΠΤΥ.

9. Διατήρηση Πιστοποίησης
α. Γενικά
Η διατήρηση των πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας και προϊόντων προϋποθέτει την συνεχή τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την πιστοποίησή του.
Για το σκοπό αυτό το ΕΚΑΠΤΥ προβαίνει τακτικά σε επιθεωρήσεις επιτήρησης οι οποίες μπορεί να είναι προγραμματισμένες ή και έκτακτες.
Μια επιθεώρηση επιτήρησης μπορεί να είναι συνολική (έλεγχος όλων των στοιχείων του συστήματος ποιότητας ή/και του φακέλου προϊόντος) ή τμηματική (έλεγχος συγκεκριμένων στοιχείων). Εάν οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι τμηματικές, σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας ή/και του φακέλου προϊόντος να επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά στη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.
Σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προϊόντος το ΕΚΑΠΤΥ μπορεί επίσης να πραγματοποιεί δοκιμές ή/και να αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε τρίτους προκειμένου να ελέγχει τη συνεχή συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων.

Εάν κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης εντοπισθούν μη συμμορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποδεκτό από τον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ, ο οποίος θα αξιολογεί, ενδεχομένως και με νέα επιθεώρηση, τις διορθωτικές ενέργειες. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος η μη άρση των μη συμμορφώσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Επαναλαμβανόμενες μη συμμορφώσεις που έχουν εντοπισθεί σε προηγούμενες επιθεωρήσεις και δεν έχουν αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά, μπορούν επίσης να αποτελέσουν αιτία ενεργοποίησης της διαδικασίας ανάκλησης.
β. Συχνότητα διεξαγωγής επιθεωρήσεων
Η συχνότητα διεξαγωγής των επιθεωρήσεων καθορίζεται από τον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα προηγούμενων επιθεωρήσεων, τη φύση του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας, την επικινδυνότητα των προϊόντων και πιθανώς πληροφορίες που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρμογή του εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας. Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης διενεργούνται τουλάχιστον μια ανά ημερολογιακό έτος εκτός από την πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης η οποία πρέπει να πραγματοποιείται εντός 12 μηνών από την λήψη της απόφασης πιστοποίησης.
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί επιθεώρηση επιτήρησης εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, γίνεται αυτόματα αναστολή της πιστοποίησης. Το μέγιστο χρονικό διάστημα για άρση της αναστολής είναι έξη μήνες. Εάν στο διάστημα αυτό διεξαχθεί επιθεώρηση επιτήρησης, γίνεται άρση της αναστολής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναγράφονται στο Κεφάλαιο 16 του παρόντος Κανονισμού. Εάν στο εξάμηνο της αναστολής δεν διεξαχθεί επιθεώρηση επιτήρησης, γίνεται ανάκληση της πιστοποίησης.
Εξαιρέσεις στα ανωτέρω δύναται να αποφασίζονται από την Επιτροπή Πιστοποίησης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του πελάτη.
γ. Έκτακτες επιθεωρήσεις
Έκτακτη επιθεώρηση διενεργείται όταν:  γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις του συστήματος ποιότητας του πελάτη, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις  υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρμόδια Αρχή κ.λ.π.)  υπάρχει αμφιβολία για την εφαρμογή προβλεπόμενων διορθωτικών ενεργειών ή ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας  κριθεί αναγκαίο από το ΕΚΑΠΤΥ και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επιθεωρούμενου.

δ. Αιφνίδιοι έλεγχοι

Για τους πιστοποιημένους ως προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ πελάτες, θα πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με ελάχιστη συχνότητα μία φορά ανά τριετία.
Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και στις εγκαταστάσεις των σημαντικών υπεργολάβων ή προμηθευτών του πελάτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο υπεργολάβος ή ο προμηθευτής έχει αναλάβει σημαντικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, να ζητηθεί η διεξαγωγή δοκιμών προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα ποιότητας λειτουργεί σωστά. Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνεται κατά προτίμηση από τον πελάτη στις εγκαταστάσεις του παρουσία των επιθεωρητών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται εναλλακτικά λήψη δείγματος για έλεγχο και οι δοκιμές να διενεργούνται σε κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ή τα εργαστήρια του ΕΚΑΠΤΥ, κατά προτίμηση με την παρουσία ενός εκπροσώπου του πελάτη.
ε.Τροποποιήσεις
Καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας ή του είδους των παραγομένων προϊόντων. Ο Τομέας Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ κρίνει πόσο σημαντικές είναι οι προγραμματιζόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη αξιολόγηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων:  αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της εταιρείας  αλλαγή υπευθύνων για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ή/και του φακέλου προϊόντος  αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής διεργασιών παραγωγής ή /και ελέγχου των προϊόντων  αλλαγή προτύπων ως προς τα οποία ελέγχεται η συμμόρφωση του προϊόντος  προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων  σημαντικές τροποποιήσεις στις εφαρμοζόμενες διεργασίες.
Ο εντοπισμός κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επιτήρησης σημαντικών τροποποιήσεων του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το ΕΚΑΠΤΥ, μπορεί να αποτελέσει αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.

στ. Επέκταση – Συρρίκνωση πεδίου πιστοποίησης

Είναι δυνατό να γίνουν τροποποιήσεις του πεδίου πιστοποίησης σε όλη τη διάρκεια ισχύος του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.
Εάν ο πελάτης επιθυμεί επέκταση του πεδίου πιστοποίησης, ενημερώνει γραπτά τον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ και προγραμματίζεται επιθεώρηση αξιολόγησης της νέας δραστηριότητας. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την επιθεώρηση επιτήρησης ή να γίνει ανεξάρτητα.
Εξάλλου, το πεδίο πιστοποίησης μπορεί να συρρικνωθεί εάν διαπιστωθεί στα πλαίσια της επιτήρησης ότι, αναφορικά με συγκεκριμένη δραστηριότητα του πελάτη, δεν τηρούνται οι απαιτήσεις που πηγάζουν από την πιστοποίηση ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες του τα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας.

10. Ανανέωση Πιστοποίησης
Για την ανανέωση της πιστοποίησης διενεργείται συνολική επιθεώρηση (έλεγχος όλων των στοιχείων του συστήματος ποιότητας ή/και του φακέλου προϊόντος). Ο σκοπός της επανεπιθεώρησης είναι να επιβεβαιωθεί η συνεχής συμμόρφωση του πελάτη με τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την πιστοποίηση του.
Εάν κατά τις επιθεωρήσεις εντοπισθούν μη συμμορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποδεκτό από τον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ, ο οποίος θα αξιολογεί, ενδεχομένως και με νέα επιθεώρηση, τις διορθωτικές ενέργειες.
Η διαδικασία επαναξιολόγησης (διεξαγωγή επιθεώρησης και ολοκλήρωση διορθωτικών ενεργειών) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού/βεβαιώσεως.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος χωρίς ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν υφίσταται πλέον δυνατότητα επαναξιολόγησης του συστήματος ποιότητας για ανανέωση της πιστοποίησης. Ο πελάτης θα πρέπει, εφόσον το επιθυμεί, να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία αρχικής πιστοποίησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα κεφάλαια 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού.

11. Ισχύς Πιστοποίησης Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι: Έως πέντε (5) έτη για τα πιστοποιητικά που αφορούν συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648. Έως τρία (3) έτη για τις βεβαιώσεις που αφορούν συμμόρφωση ως προς την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/04. Έως τρία (3) έτη για τα πιστοποιητικά που αφορούν συμμόρφωση ως προς τα πρότυπα.

12. Χρήση Πιστοποιητικών και σήμανσης CE
α. Γενικά
Τα Σήματα Πιστοποίησης ΕΚΑΠΤΥ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΚΑΠΤΥ.
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και το Σήμα πιστοποίησης αφορούν αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε.
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και το Σήμα πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ δεν πρέπει να αναπαράγεται και να δημοσιεύεται παρά μόνον εν όλω και χωρίς καμμία τροποποίηση.
Ο πελάτης δεσμεύεται να διακόψει άμεσα τη χρήση του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού και Σήματος Πιστοποίησης όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του ή μετά από αιτιολογημένη απαίτηση του ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
β. Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας
Σε οποιαδήποτε προβολή του πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τα χορηγούμενα από το ΕΚΑΠΤΥ Σήματα Πιστοποίησης τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα – Α –
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Σήμα Πιστοποίησης σε οποιαδήποτε προβολή του, σε όλα τα έντυπα, θέσεις και διαφημιστικό υλικό υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία.
Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση του σήματος πιστοποίησης επί προϊόντων του πελάτη, ή/και επί της συσκευασίας αυτών. Επίσης, απαγορεύεται κάθε αναφορά στην πιστοποίηση με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν έγκριση συμμόρφωσης των προϊόντων. Δεδομένου δε, ότι το «προϊόν» ενός εργαστηρίου είναι τα αποτελέσματα που αυτό εκδίδει, απαγορεύεται στα πιστοποιημένα εργαστήρια η χρήση του σήματος πιστοποίησης επί των εκδιδόμενων εκθέσεων.
Η χρησιμοποίηση των Πιστοποιητικών και των Σημάτων Πιστοποίησης πρέπει να σχετίζεται κατά σαφή τρόπο με τη διακριτική ονομασία του πελάτη και πρέπει να αφορά αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής τους (οργανισμός– δραστηριότητες – τμήματα στα οποία αναφέρεται). Οι ανωτέρω ενδείξεις πέραν της ελληνικής μπορούν να αναγράφονται μεταφρασμένες και σε άλλες γλώσσες.
Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, και επομένως και το δικαίωμα χρήσης του Σήματος Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ, αναφέρονται σε κάθε πιστοποιητικό και υπόκεινται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις για συμμόρφωση με πρότυπα και νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό του ΕΚΑΠΤΥ.
Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυμεί ο πελάτης και δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, θα πρέπει να επικοινωνεί με τον Τομέα Πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ.

γ. Σήμανση CE
Η σήμανση CE 0653 θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα προϊόντα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ο πελάτης.
Η τοποθέτηση και χρήση της σήμανσης CE 0653 πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648.

13. Διακοπή Πιστοποίησης
Ο πελάτης έχει σε κάθε χρονική στιγμή το δικαίωμα εάν επιθυμεί να αποποιηθεί της χρήσης του Πιστοποιητικού και του Σήματος Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτημα του στο ΕΚΑΠΤΥ, να επιστρέψει το/τα χορηγηθέν/τα πιστοποιητικό/κά και να σταματήσει αμέσως κάθε χρήση των πιστοποιητικών και των σημάτων που του έχουν χορηγηθεί.

14. Δικαιώματα των κατόχων Πιστοποιητικών και σήμανσης CE
Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας του ΕΚΑΠΤΥ μπορεί να το χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συμφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συμμόρφωσης του συστήματος ποιότητας της εταιρείας του με την υπουργική απόφαση ή το πρότυπο ως προς το οποίο έχει πιστοποιηθεί.
O κάτοχος της σήμανσης CE επιθέτει στα προϊόντα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί την σήμανση έγκρισης από το ΕΚΑΠΤΥ και έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συμφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συμμόρφωσης των προϊόντων του με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

15. Υποχρεώσεις των κατόχων Πιστοποιητικών
Ο κάτοχος Πιστοποιητικού υποχρεούται
 να εφαρμόζει συνεχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας
 να εφαρμόζει εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος και με αποτελεσματικό τρόπο τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των μη συμμορφώσεων που εντοπίζονται και να παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στο ΕΚΑΠΤΥ
 να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας του μόνο για τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί
 να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει τη σήμανση CE 0653 αποκλειστικά και μόνο για τα πιστοποιημένα από το ΕΚΑΠΤΥ ιατροτεχνολογικά προϊόντα της εταιρείας του

 να μη χρησιμοποιεί την πιστοποίηση του και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση του με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί από το ΕΚΑΠΤΥ ως παραπλανητικός
 να διακόψει εντός το πολύ μιας εβδομάδας κάθε χρήση, διαφήμιση και αναφορά στην Πιστοποίηση του, εάν το πιστοποιητικό του ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο
 να επιστρέψει άμεσα στο ΕΚΑΠΤΥ οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποίησης εάν το χορηγηθέν πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο
 να ειδοποιεί άμεσα το ΕΚΑΠΤΥ εάν το σύστημα ποιότητας της εταιρείας του δεν ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ή των προτύπων βάσει των οποίων έχει αξιολογηθεί
 να μην επιφέρει τροποποιήσεις του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας χωρίς γραπτή ενημέρωση του τομέα πιστοποίησης του ΕΚΑΠΤΥ και την αντίστοιχη έγγραφη έγκριση. Πάροδος χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των είκοσι ημερών χωρίς έγγραφη απάντηση του ΕΚΑΠΤΥ θεωρείται έγκριση.
 να αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά που έχει χορηγήσει το ΕΚΑΠΤΥ σε άλλες εταιρείες
 να πληροφορεί τους επιθεωρητές του ΕΚΑΠΤΥ με ακρίβεια και κατ’ αληθή τρόπο για όλα τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία του και να διευκολύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιτήρησης λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα και θέτοντας στη διάθεση των επιθεωρητών το υπεύθυνο προσωπικό και όλα τα σχετικά με την επιθεώρηση έγγραφα και έντυπα καθώς και τα αρχεία των παραπόνων και των λαμβανομένων διορθωτικών ενεργειών που έγιναν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ή/και της νομοθεσίας
 να ενημερώνει άμεσα το ΕΚΑΠΤΥ σε κάθε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητου περιστατικού σε ασθενή ή χρήστη των προϊόντων του
 να ενημερώνει άμεσα το ΕΚΑΠΤΥ σε κάθε περίπτωση ανάκλησης ενός ή περισσότερων προϊόντων
 να τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού

16. Υποχρεώσεις – Ευθύνες του ΕΚΑΠΤΥ
 To ΕΚΑΠΤΥ έχει την πλήρη ευθύνη για τη χορήγηση, διατήρηση, επέκταση, αναστολή ή ανάκληση πιστοποίησης.
 Το ΕΚΑΠΤΥ πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις με τρόπο αντικειμενικό, εχέμυθο και αμερόληπτο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, της νομοθεσίας και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών.
 To ΕΚΑΠΤΥ εξασφαλίζει την ικανότητα και αμεροληψία των συνεργαζόμενων φορέων ή ατόμων στους οποίους αναθέτει δοκιμές, ελέγχους ή άλλες τεχνικές δραστηριότητες.

 Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΚΑΠΤΥ που συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη μόρφωση, εξειδίκευση και εμπειρία και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, κανονισμών και του Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΚΑΠΤΥ.
 To ΕΚΑΠΤΥ έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των επιθεωρητών, της οργάνωσης της επιθεώρησης και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά με τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.
 Το ΕΚΑΠΤΥ παρέχει καθοδήγηση στις ομάδες επιθεώρησης και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης στην εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των προτύπων.
 Το ΕΚΑΠΤΥ γνωστοποιεί στον επιθεωρούμενο κάθε φορά τη σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης και προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους ή μελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογημένα.
 Σε περίπτωση που ο πελάτης τεκμηριώσει παράπονα για την αντικειμενικότητα συγκεκριμένης επιθεώρησης, το ΕΚΑΠΤΥ προβαίνει σε νέα επιθεώρηση με δικά του έξοδα και διαφορετική σύνθεση ομάδας επιθεώρησης.
 Το ΕΚΑΠΤΥ ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για όλα τα χορηγούμενα πιστοποιητικά καθώς και σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης χορηγηθέντος πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.
 Τα χορηγούμενα από το ΕΚΑΠΤΥ πιστοποιητικά ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΑΠΤΥ δεν είναι υπεύθυνο στην περίπτωση που τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν εν μέρει τα χορηγηθέντα πιστοποιητικά.
 Το ΕΚΑΠΤΥ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα της πιστοποιημένης εταιρείας.

17. Αντικανονική χρήση Πιστοποιητικών ή Σήμανσης CE
Σε κάθε περίπτωση αντικανονικής χρήσης του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού ή/και της Σήμανσης CE εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία.

18. Αναστολή – Ανάκληση Πιστοποίησης
Το ΕΚΑΠΤΥ μπορεί να προβεί σε αναστολή ή /και οριστική ανάκληση των χορηγηθέντων πιστοποιητικών. Την απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών την λαμβάνει η Επιτροπή Πιστοποίησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης – αναστολής:
 Εντοπισμός σοβαρών αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή των προτύπων που πιθανά ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

 Άρνηση του πελάτη να δεχθεί επιθεώρηση επιτήρησης
 Σημαντικές αλλαγές του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το ΕΚΑΠΤΥ
 Μη άρση μη συμμορφώσεων εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος
 Παραπλανητική χρήση πιστοποιητικού
 Παραπλανητικές ή /και ψευδείς πληροφορίες από τους εκπροσώπους του πελάτη προς την ομάδα επιθεώρησης κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης
 Μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του πελάτη προς το ΕΚΑΠΤΥ αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης
 Χρεωκοπία εταιρείας
 Μη τήρηση των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει του παρόντος Κανονισμού
 Αίτηση του πελάτη για διακοπή χρήσης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού

α. Ανάκληση Η ανάκληση της πιστοποίησης κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη και στις Αρμόδιες Αρχές, εντός 5 ημερών από τη λήψη της απόφασης. Επίσης, μετά την πάροδο του ορισμένου χρονικού διαστήματος για την υποβολή ένστασης, το ΕΚΑΠΤΥ γνωστοποιεί την Ανάκληση στο ευρύ κοινό με κάθε μέσο που κρίνει σκόπιμο. Η εταιρεία διαγράφεται από τον κατάλογο των Πιστοποιημένων Εταιρειών.
Το ΕΚΑΠΤΥ απαιτεί γραπτώς από την εταιρεία την επιστροφή όλων των χορηγηθέντων εγγράφων και εντύπων πιστοποίησης και απαγορεύει ρητώς κάθε χρήση του πιστοποιητικού ή του λογότυπου του. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης το ΕΚΑΠΤΥ θα αντιμετωπίζει το θέμα με τη βοήθεια του Νομικού Συμβούλου προβαίνοντας στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

β. Αναστολή
Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από το ΕΚΑΠΤΥ στον πελάτη, και καθορίζονται οι απαιτούμενοι όροι/ διορθωτικές ενέργειες για την άρση της. Για την αναστολή ενημερώνεται επίσης και η Αρμόδια Αρχή.
Σε όλη τη χρονική διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται στον πελάτη κάθε χρήση των σημάτων ποιότητας και του πιστοποιητικού καθώς και η διάθεση στην αγορά προϊόντων που έχουν ενδεχομένως κατασκευαστεί μετά από την ημερομηνία της αναστολής και φέρουν σήμανση CE 0653. Η αναστολή του πιστοποιητικού σημαίνεται στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εταιρειών.

Όταν εκπληρωθούν οι προκαθορισμένοι όροι γίνεται άρση της αναστολής και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από το ΕΚΑΠΤΥ.
Στην περίπτωση που τα μέτρα που έχουν ληφθεί δε θεωρούνται ικανοποιητικά, το ΕΚΑΠΤΥ μπορεί να δώσει νέα διορία έως 30 ημερών για την επιβολή διορθωτικών ενεργειών πριν την οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης.
Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες γίνεται οριστική ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού και ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο α του παρόντος κεφαλαίου.

19. Κατάλογος Πιστοποιημένων Εταιρειών και Προϊόντων
Το ΕΚΑΠΤΥ τηρεί ενήμερο αρχείο πιστοποιημένων οργανισμών το οποίο περιλαμβάνει την επωνυμία του πελάτη, τη διεύθυνση, το είδος του χορηγηθέντος πιστοποιητικού, την περίοδο ισχύος του, το πεδίο πιστοποίησης και την ονομασία του/των προϊόντος/των.

20. Ενστάσεις
Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει κατά των αποφάσεων του ΕΚΑΠΤΥ για θέματα πιστοποιήσεων (μη πιστοποίηση, αναστολή-ανάκληση πιστοποιητικών) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.
Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, κατόπιν γνωμοδότησης εμπειρογνωμόνων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Η τελική απόφαση εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της προσφυγής και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Μέχρι την έκδοση αυτής σε ισχύ είναι η προηγούμενη απόφαση.
Ο προσφεύγων ενημερώνεται για την απόφαση εντός 5 ημερών από τη λήψη της.
Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από το ΕΚΑΠΤΥ χρεώνονται στον υποβάλλοντα κατά περίπτωση.

21. Οικονομικοί όροι
Τα κόστη όλων των σταδίων για τη χορήγηση και διατήρηση των πιστοποιητικών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Τιμοκατάλογο Πιστοποίησης.
Ο πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό κόστος της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, με αναλυτική προσφορά που υποβάλλεται από τον Τομέα Marketing.
Η μη τήρηση των οικονομικών όρων από τον πελάτη αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας και ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.

22. Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης μπορεί να αναθεωρείται, μερικώς ή στο σύνολό του, μόνο με απόφαση του Δ/Σ. Τυχόν αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στους πελάτες που έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής των στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ο πελάτης μπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης.

 

Πηγή: www.ekapty.gr
ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr

Αφήστε μια απάντηση